Transparant handelen staat bij ons voorop. Good governance houdt onder meer in dat we een professioneel bestuur, een duidelijke gedragscode en goed toezicht hebben vanuit de Raad van Commissarissen. Daarnaast onderschrijven we de Governancecode Woningcorporaties. Het salaris van de leden van de Raad van Commissarissen, het bestuur en de directie voldoen aan de Wet normering Topinkomens.

Bestuur

Karin Verdooren is de bestuurder van Lieven de Key. Daarnaast is zij voorzitter van de directie. De directie bestaat uit de bestuurder en de directeuren Lidy van der Schaft (Wonen), Jan Kees Medik (Financiën & Bedrijfsvoering) en Eelco Siersema (Vastgoed). De directie behandelt onderwerpen van strategische aard, investerings- en desinvesteringsvoorstellen en de voorstellen die aan de orde komen binnen de Raad van Commissarissen.

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen oefent toezicht uit op de directie. De Raad adviseert gevraagd en ongevraagd het bestuur en beslist over de benoeming, beoordeling, schorsing of ontslag van de directeur-bestuurder. De Raad van Commissarissen bestaat uit zes leden die voor een periode van vier jaar worden benoemd en die voor een volgende zittingstermijn van vier jaar kunnen worden herbenoemd.

Bekijk hier de huidige Raad van Commissarissen, en de profielschets die gebruikt wordt voor de samenstelling.

Toezichtkader

Het beoordelen van onder meer de voorstellen en besluiten van de bestuurder gebeurt binnen een wettelijk vastgesteld toezichtkader:

  • Woningwet en Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV)
  • Statuten van de Woonstichting
  • Governancecode Woningcorporaties

In de jaarverslagen legt de Raad van Commissarissen verantwoording af. De werkwijze van de Raad van Commissarissen is vastgelegd in het Reglement van de Raad van Commissarissen.

Corporate Governance

Lieven de Key vindt goed ondernemingsbestuur (corporate governance) van groot belang. Lieven de Key onderschrijft dan ook de Corporate Governance Code voor Woningcorporaties. Deze code bevat normen voor goed bestuur en toezicht, transparantie, externe verantwoording en financiële beheersing. De code gaat uit van het principe ‘pas toe of leg uit'. Dat betekent dat beargumenteerd afwijken van de code mogelijk is. In het jaarlijkse bericht van de Raad van Commissarissen is te lezen op welke punten Lieven de Key van de code afwijkt. Tevens zijn in dit verslag terug te vinden de hoofdlijnen van het remuneratierapport en het rooster van aftreden van de commissarissen.

Visitatie

Als corporatie zetten we gemeenschapsgeld in om onze doelen te bereiken. Dit geld willen we natuurlijk zo goed mogelijk investeren. Daarom laten we ons visiteren. Een visitatie geeft een onafhankelijke beoordeling van onze prestaties en laat zien waar we nog verder kunnen verbeteren. Bekijk hier onze visitatierapporten.

ANBI Status

Woonstichting Lieven de Key is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en is geregistreerd onder RSIN nummer 809447964. Bijgaand het ANBI formulier.